Projekt Minihádzanou za zdravím 2017

Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz hádzanej
kontaktná osoba za SZH:  Martina Halásová
email: halasova@slovakhandball.sk
tel. : +421 911 641 746

2. Usporiadateľ:

Z poverenia SZH klub, RCH,  Základná škola alebo organizátor

3. Termín konania:

september – december 2017

4. Vedúci činovníci:

organizátor turnaja

5. Organizační pracovníci usporiadateľov:

– RCH – šéftréner
– učitelia zo ZŠ zapojených v projekte
– rozhodcovia
– zdravotná služba
– zabezpečenie pri stolíku

6. Účastníci:

Základné školy

7. Technické ustanovenie turnaja:

vypracuje Organizátor turnaja

8. Zdravotnú službu:

Zabezpečuje usporiadateľ

9. Rozhodcovia:

Rozhodcov zabezpečí organizátor turnaja

10. Dotácia turnaj:

refundácia oprávnených výdavkov na usporiadanie turnaja do výšky max.5€/hráč
Materiálne zabezpečenie: – podpora pre každú zúčastnenú ZŠ 5 lôpt na minihádzanú

11. Účasť: počet detí/turnaj:

– min. 50 a viac detí/turnaj
– min. 100 a viac účastníkov na turnajoch v kraji celkom (Cieľom je zapojiť v tomto štvrťroku do projektu min.800 detí)

12. Náklady:

Z poskytnutej finančnej dotácie je možné uhradiť nasledovné výdavky

a) športová hala – prenájom
b) doprava – účastníkom turnajov sa uhradí cestovné v zmysle platného zákona. Účastníkom sa uhrádza najekonomickejší spôsob dopravy.
Treba v plnej miere využiť cesty vlakom – zdarma
c) občerstvenie účastníkov
d) ceny na súťaže – hodnota ceny pre prvé 3 družstvá
e) odmena pre zvyšných účastníkov turnaja
f)  odmena pre rozhodcov, zdravotníkov, organizačné zabezpečenie

13. Povinnosť usporiadateľa:

a) je zodpovedný za celkovú organizáciu turnajov v minihádzanej
b) je povinný zasielať termíny turnajov minihádzanej max. 7 dní pred začiatkom turnaja. Výsledky stretnutí, konečné poradie, počet družstiev, súpisky družstiev, fotodokumentáciu, reklamný resp. propagačný materiál o konaní jednotlivých festivalov minihádzanej čo
možno najskôr po skončení každého festivalu. Informácie zasielať na halasova@slovakhandball.sk a na administrator@minihandball.sk
c) je zodpovedný za správnosť zúčtovania jednotlivých turnajov v minihádzanej vo vzťahu k Slovenskému zväzu hádzanej
d) zodpovedá za správne vyúčtovanie turnajov, jeho zaslanie na SZH do 25.12.2017. Vyúčtovanie bude prebiehať formou refakturácie nákladov.
e) na propagačných materiáloch uvádzať názov: „minihádzanou za zdravím“ s použitím loga SZH, Logo minihádzanej

Podmienky preplatenia:

1)  informácie o turnaji najneskôr 7 dní pred konaním aktivity
a) nahlásenie turnaja
b) názov školy/usporiadateľa
c) presnú adresu školy/usporiadateľa
d) dátum, kedy sa bude turnaj konať

Pre väčšiu propagáciu podujatia Minihádzanou za zdravím zaslať plagátik/fotografie, propozície turnaja, prípadne článok s opisom turnaja.

2) informácie po skončení aktivity – výsledky, súpisky družstiev
3) minimálne 10 fotografií
4) v prípade ak nebude natáčať zástupca SZH, treba zaslať videozáznam v trvaní aspoň 5 minút cez www.uschovna.cz na administrator@minihandball.sk alebo propagačný materiál v rozsahu 10 strán A4 vo formáte pdf.

Pre väčšiu propagáciu môžete poslať neobmedzený počet fotografií a neobmedzenú dĺžku videozáznamu.