Oficiálne logo projektu minihandball.sk

Minihádzanou za zdravím 2016

Vážení zástupcovia krajov,

dovoľujem si vás osloviť na základe uverejnenia výzvy na stránkach  MŠVVŠ SR – Šport a zdravie na rok 2016. Všetky dôležité informácie nájdete v prílohe a v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

Viem, že splniť momentálne podmienku prihlásenia turnaja 30 dní pred zahájením nie je ľahké. Preto Vás prosím nahlásiť turnaje čo najskôr aj keď táto podmienka nebude splnená. V prípade ak máte iný systém turnajov alebo školské kolá je treba čo najskôr nahlásiť spôsob akým budú zápasy odohraté.

Projekt – Minihádzanou za zdravím je zameraný len na žiakov základných škôl a ich športové aktivity v minihádzanej. V prípade vášho záujmu sa zapojiť do tohto projektu je nevyhnutné splniť požiadavky MŠVVŠ SR:

 

Všeobecné ustanovenia:

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz hádzanej
Kontaktná osoba za SZH: Martina Halásová email: halasova@slovakhandball.sk, tel. : +421 911 641 746
Usporiadateľ: Z poverenia SZH Krajské zväzy hádzanej alebo organizátor
Termín konania: marec – december 2016
Vedúci činovníci:
organizátor turnaja predseda KZHá
Organizační pracovníci usporiadateľov:   krajskí koordinátori
učitelia zo ZŠ zapojených v projekte rozhodcovia
zdravotná služba zabezpečenie pri stolíku

Účastníci: Základné školy prihlásené cez krajské zväzy hádzanej alebo priamo organizátorovi turnaja
Technické ustanovenie turnaja: vypracuje KZHá alebo organizátor turnaja
Zdravotnú službu: Zabezpečuje usporiadateľ
Rozhodcovia: Rozhodcov zabezpečí KZHá alebo organizátor turnaja
Dotácia: kraj : 1.500,- €
Účasť: počet detí/turnaj : min. 80 a viac detí/turnaj
– min. 225 a viac účastníkov na turnajoch v kraji celkom
(Cieľom je zapojiť v tomto roku do projektu min.1800 detí)

Z dotácie je možné uhradiť nasledovné výdavky

a) športová hala – prenájom
b) doprava – účastníkom turnajov sa uhradí cestovné v zmysle platného zákona. Účastníkom sa uhrádza najekonomickejší spôsob dopravy. Treba
v plnej miere využiť cesty vlakom – zdarma
c) občerstvenie účastníkov
d) ceny na súťaže – hodnota ceny pre prvé 3 družstvá
e) odmena pre zvyšných účastníkov turnaja
f) odmena pre rozhodcov, zdravotníkov, organizačné zabezpečenie
g) odmena pre organizátora turnaja ( platí aj pre jednotlivca organizátora a aj pre organizátora krajského zväzu hádzanej)
50 eur Brutto /turnaj/ nad 60 detí
100 eur Brutto / turnaj / nad 100 detí
200 eur Brutto / turnaj / nad 160 detí

Povinnosť usporiadateľa:

a) je zodpovedný za celkovú organizáciu turnajov v minihádzanej
b) je povinný zasielať termíny turnajov minihádzanej 30 dní pred začiatkom

Výsledky stretnutí, konečné poradie, počet družstiev, súpisky družstiev, fotodokumentáciu, reklamný resp. propagačný materiál o konaní jednotlivých festivalov minihádzanej čo možno najskôr po skončení každého festivalu. Informácie zasielať na halasova@slovakhandball.sk a na administrator@minihandball.sk
c) je zodpovední za správnosť zúčtovania jednotlivých turnajov v minihádzanej vo vzťahu k Slovenskému zväzu hádzanej
d) zodpovedá za správne vyúčtovanie turnajov jeho zaslanie na SZH do 12.2016. Vyúčtovanie bude prebiehať formou refakturácie nákladov.
e) na propagačných materiáloch uvádzať názov: „Minihádzanou za zdravím“ s použitím loga SZH, Logo minihádzanej a MŠ SR (stiahnutie zo
stránky MŠ SR) minedu.sk

Podmienky preplatenia:

1)   turnaje nie sú organizované ani financované prostredníctvom štátnych inštitúcií
2) turnaje nie sú klubovými súťažami, ani aktivitami športového klubu organizovanými pre aktívnych športovcov
3) informácie o turnaji najneskôr 30 dní pred konaním aktivity:
a) nahlásenie turnaja
b) názov školy/usporiadateľa
c) presnú adresu školy/usporiadateľa
d) dátum, kedy sa bude turnaj konať

Pre väčšiu propagáciu môžete poslať krátky opis turnaja, aby sa dal napísať článok a zaslať plagátik/fotografie na vytvorenie grafickej upútavky/článku.

4) informácie po skončení aktivity – výsledky, súpisky detí potvrdené školou!
5)   minimálne 10 fotografií
6) v prípade ak nebude natáčať zástupca SZH, treba zaslať videozáznam v trvaní aspoň 5 minút cez www.uschovna.cz na
administrator@minihandball.sk alebo propagačný materiál v rozsahu 10 strán A4 vo formáte pdf. Pre väčšiu propagáciu môžete poslať
neobmedzený počet fotografií a neobmedzenú dĺžku videozáznamu.

Materiálne zabezpečenie:

– podpora pre každú zúčastnenú ZŠ 5 lôpt na minihádzanú
– podpora pre každý KZHá – 2 páry bránok na minihádzanú a 10 lôpt na minihádzanú