Športové poukazy pre zväzy

Vážení zástupcovia oddielov,

dovoľujem si vás osloviť na základe uverejnenia Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2012 – Športové poukazy – pilotný projekt pre športové zväzy.
Žiadateľmi tohto pilotného projektu môžu byť len vybrané športové zväzy zastrešujúce športové odvetvia, ktoré si vyžadujú zvýšenú telesnú aktivitu. Medzi týmito vybranými zväzmi je i Slovenský zväz hádzanej a tým i možnosť pre vás ako sa zapojiť do tohto projektu. Základná podmienka pridelenia dotácie je zapojenie minimálne 500 žiakov z 20 škôl. Pokiaľ nebude splnená táto základná podmienka nebude žiadateľovi pridelená žiadna finančná dotácia. Čas trvania projektu je vypísaný na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012.

Projekt – Športové poukazy je zameraný len na žiakov základných škôl a ich pravidelné mimoškolské športové aktivity t.j. v našom prípade ide o pravidelný tréningový proces v minihádzanej. Za žiaka zapojeného do pilotného projektu sa považuje ten žiak, ktorý sa zúčastnil na pohybovej aktivite pod vedením inštruktora (trénera) minimálne dve hodiny do týždňa počas minimálne 10 týždňov v období od 1.4. – 30.6.2012. Do počtu žiakov a škôl nesmú byť zaradení žiaci športových škôl a žiaci športových tried. V prípade vášho záujmu sa zapojiť do tohto projektu je nevyhnutné splniť požiadavky MŠVVŠ SR:

1. Zaslať na SZH do 13.4. 2012 vyplnený formulár (vykaz_priklad.xls), ktorý obsahuje:
– Názov a sídlo školy
– Popis športových aktivít
– Rozvrh pohybových aktivít na celú dobu trvania pilotného projektu (1.4. – 30.6.2012)
– Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie pohybových aktivít
– Zoznam osôb, ktoré vedú pohybové aktivity (inštruktor, tréner)
– Zoznam zapísaných žiakov s uvedením mena, priezviska a triedy

2. Jedenkrát za týždeň od začiatku projektu až do jeho ukončenia posielať na SZH
aktualizovanú evidenciu o každej vykonanej pohybovej aktivite v nasledovnej štruktúre:
– Dátum, miesto a čas konanej pohybovej aktivity
– Popis vybraných činností
– Meno a priezvisko každej osoby, ktorá viedla vykonávanú činnosť (inštruktor, tréner)
– Výkaz o zúčastnených a chýbajúcich žiakov s uvedením dôvodu ich neprítomnosti

V prípade pridelenia finančnej dotácie z MŠVVŠ SR budú finančné prostriedky uvoľňované na tento projekt presne v rámci vymedzených možností uverejnených vo výzve č. 2012-04 a to:
– 60% finančné odmeny pre inštruktorov (vyplatené na základe DVP resp. DPČ)
– 20% na nakúp športových pomôcok
– 20% zabezpečenie priestorov na športovanie (energie, prenájmy, réžia)

Na žiadne iné účely nemôže byť poskytnutá dotácia použitá.

S pozdravom

sekretár mládeže SZH